Partijos pasirinkimas

Lietuvos socialdemokratų partija LSDP yra politinė partija, jungianti socialdemokratinių pažiūrų Lietuvos Respublikos piliečius, siekiančius įgyvendinti Lietuvoje laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą.

LSDP siekia: 2.

pasirinkimo aprašymas tarpininkavimo sąskaitos tvarkymo sutartis

Puoselėti demokratiją, ginti žmogaus teises ir laisves, gilinti savivaldą. Plėtoti politinę, socialinę, ekonominę ir kultūrinę demokratiją. Įteisinti visų piliečių ekonominių ir socialinių galimybių lygybę, užtikrinti socialinį teisingumą ir gerovę visiems. Įtvirtinti lyčių lygias teises ir galimybes. Skatinti Lietuvos raidą, tausojančią gamtą ir visuomenę. Garantuoti visoms Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms laisvą kultūrinę plėtrą.

Skleisti demokratinio socializmo idėjas, dalyvauti Socialistų Internacionalo ir Partijos pasirinkimas socialistų partijos veikloje.

Aloyzas Sakalas. Kurią partiją pasirinkti nepartiniam rinkėjui?

LSDP dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimuose, siekia įgyvendinti politines programas per savo atstovus Lietuvos Respublikos Seime ir savivaldybių tarybose bei vykdomosios valdžios institucijose. Savo veikloje LSDP vadovaujasi šiais principais: 5.

partijos pasirinkimas kiek pinigų galite uždirbti augdami

Į LSDP įstojama ir iš jos išstojama laisva valia. Sąžinės laisvės. Partija gerbia savo narių įsitikinimų ir tikėjimo skirtumus, neprieštaraujančius bendražmogiškoms vertybėms. Sprendimai partijoje priimami kolegialiai, grindžiami diskusijose susiklosčiusia daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę.

LSDP yra atvira partija, užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams laisvai reikšti nuomones. LSDP narys saugo ir gina partijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksmus yra atsakingas partijai. Partijos vidaus klausimai pirmiausia išsiaiškinami su partijos nariais skyriuose, LSDP prezidiume, taryboje.

Partijos ir jos padalinių valdymo organų priimtus sprendimus LSDP nariai įgyvendina veikdami išvien, sutartinai, prisiimdami bendrą atsakomybę.

  • Kurią partiją pasirinkti nepartiniam rinkėjui?
  • Populiariausios partijos.
  • Back Apžvalga euandi yra balsavimo patarimų programa angl.

LSDP savo nariams teikia paramą, padeda realizuoti jų teisėtus interesus, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto. LSDP nariai visokeriopai remia vienas kitą. Partijos narys vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, viešųjų ir privačių interesų konflikto.

Partijų pasirinkimas: už Lietuvą ar už save?

LSDP skleidžia socialdemokratijos idėjas, aiškina jos partijos pasirinkimas, leisdama spaudą, organizuodama politinį švietimą savo nariams bei rėmėjams, ugdydama valstybės ir savivaldybių politikus, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu. Partijos pasirinkimas nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis, pripažįstantis LSDP programą ir statutą, dalyvaujantis partijos veikloje, mokantis nario mokestį.

partijos pasirinkimas

LSDP narys negali būti kitos partijos nariu, dalyvauti kandidatu kitos partijos, ar kito rinkimų kampanijos dalyvio rinkiminiuose sąrašuose, ar būti kito rinkimų kampanijos dalyvio rėmėju. Asmuo, stojantis į LSDP, turi pateikti partijos skyriaus pirmininkui nustatytos formos prašymą raštu arba elektroniniu būdu, kuriame turi būti dviejų LSDP narių, turinčių partijos pasirinkimas mažesnį kaip vienerių metų partinį stažą, rekomendacijos, o savo noru išstojusiam ar pašalintam iš LSDP ir norinčiam vėl į ją įstoti reikia trijų LSDP narių rekomendacijų.

Į partiją narius priima partijos grupės susirinkimas, skyriaus prezidiumas, taryba arba susirinkimas.

Pasirinkimas bus. Ką tai reiškia? Rolandas Paulauskas

Į LSDP stojantys buvę kitų partijų nariai partijos pasirinkimas skyriaus prezidiume, o kur jo nėra — skyriaus taryboje. Prašymas dėl stojimo į partiją turi būti apsvarstytas artimiausiame grupės, skyriaus prezidiumo, tarybos posėdyje ar susirinkime. Asmuo laikomas partijos nariu nuo partijos grupės susirinkimo, skyriaus prezidiumo, tarybos arba susirinkimo nutarimo priėmimo dienos.

Populiariausios partijos. Pusmečio apžvalga

Įstojęs į partiją, užpildo LSDP nario įskaitos kortelę, jam išduodamas partijos nario bilietas. Partijos narių apskaitą tvarko LSDP skyriai. Narių įskaita tikslinama nuolat. LSDP narys, teisės aktų nustatyta tvarka per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą įrašytas į LSDP narių sąrašą, gali naudotis šiomis ir kitomis Statute nustatytomis teisėmis, išskyrus atvejus, kai Statutas jas riboja: Dalyvauti partijos skyriaus, grupės, klubų ar sąjungų susirinkimuose ir renkamųjų organų atviruose posėdžiuose, reikšti ir ginti juose savo nuomonę.

Nuorodos kopijavimas

Atskleisti LSDP veiklos trūkumus, partijos susirinkimuose ir kituose socialdemokratų forumuose kritikuoti bet partijos pasirinkimas partijos narį ar valdymo organą.

Kreiptis su klausimais, partijos pasirinkimas ar pasiūlymais į bet kurį LSDP organą ar pareigūną ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo artimiausio posėdžio susirinkimo, konferencijos dienos gauti motyvuotą atsakymą.

Partijų pasirinkimas: už Lietuvą ar už save? Kiek anksčiau dar didesnį rūpestį, lengvindami rinkėjų politines orientacijas, parodė Lietuvos Krikščionių demokratų vadovas Valentinas Stundys. Jis prisipažino jau sutaręs su konservatorių lyderiu Andriumi Kubiliumi dėl jų vadovaujamų partijų susijungimo. Beje, šiuo atveju susijungtų ne dvi konservatyvios partijos pavyzdžiui, A. Kubiliaus ir Gedimino Vagnoriaus ir ne dvi krikščionių demokratų V.

Šio statuto nustatyta tvarka siūlyti pretendentus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti renkamu. Siūlyti pretendentus į visų lygių partijos pasirinkimas keliamus partijos kandidatus.

Aloyzas Sakalas. Kurią partiją pasirinkti nepartiniam rinkėjui? - DELFI

Teisę būti renkamu narys įgyja po nepertraukiamų vienerių narystės LSDP metų. Vienerių metų narystės reikalavimas netaikomas renkant delegatus ar atstovus į visų lygių konferencijas, tai pat savivaldybių teritorijose, kuriose nėra partinių grupių, renkant naujai įsteigtos grupės pirmininką, pavaduotoją ar iždininką.

partijos pasirinkimas fiat pinigai yra

Išstoti iš LSDP, pranešęs apie tai partijos skyriaus ar grupės pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai, arba pranešęs LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą. Narys laikomas išstojusiu partijos pasirinkimas LSDP, kai jo prašymą ar pareiškimą užfiksuoja grupės susirinkimas, skyriaus prezidiumas, taryba ar susirinkimas, jį gauna LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.

  • Partijos įstatai – LSDDP
  • Partijos statutas - LSDP
  • Valiutų nepastovumo diagrama
  • P2p. bz uždirbi tiesiog naršydamas internete

LSDP narys privalo: Skleisti socialdemokratijos idėjas bei aiškinti visuomenei LSDP partijos pasirinkimas ir tikslus, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie partiją. Vykdyti partijos nutarimus. Kai nutarimas partijos nariui yra nepriimtinas, jis gali kreiptis į nutarimą priėmusį organą dėl jo pakeitimo, o nesutikus tai padaryti, kreiptis į aukštesnius partijos organus dėl nutarimo pakeitimo, tačiau savo veiksmais neturi trukdyti kitiems partijos nariams vykdyti tuos partijos nutarimus, kurių jis neremia.

Būti tolerantišku partijos partijos pasirinkimas, gerbti jų nuomonę ir pažiūras.