Patvirtinta Pasienio kontrolės punktų plėtros strategija | Mano vyriausybė

Pasienio galimybių strategija

Nacionalinė susisiekimo plėtros metų programa I Skyrius. Bendrosios nuostatos Pasienio galimybių strategija susisiekimo plėtros — metų programa toliau — Programa parengta atsižvelgiant į susisiekimo sektoriaus teikiamą įvairiapusę naudą valstybei, visuomenei ir šalies ūkiui. Programa yra reikalinga norint pasienio galimybių strategija plėtoti Lietuvos susisiekimo sistemą, efektyviai valdyti valstybės išteklius ir panaudoti Europos Sąjungos toliau — ES struktūrinius fondus, didinti susisiekimo sektoriaus konkurencingumą.

Programa yra vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentas, kuriame nustatytas strateginis tikslas, bendrieji tikslai ir uždaviniai šiems tikslams pasiekti, taip pat jų vertinimo kriterijai ir Programą įgyvendinančios institucijos. Programoje išanalizuotos susisiekimo sektoriaus — transporto kelių, geležinkelių, jūrų ir vidaus vandenų, orologistikos ir pašto — plėtros perspektyvos.

Programoje pabrėžiami horizontalieji susisiekimo srities plėtros prioritetai — transporto daugiarūšiškumas, integralus miestų transportas, intelektinių transporto sistemų taikymas visoms transporto rūšims, eismo sauga ir saugumas bei energijos suvartojimo efektyvumo didinimas transporto sektoriuje, aplinkai nekenksmingo transporto plėtra.

Pasienio kontrolės punktų plėtros nuostatos yra pateiktos Pasienio kontrolės punktų plėtros tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės  m.

Eismo saugos didinimo quik internetinė prekyba pateiktos Valstybinėje saugaus eismo plėtros — metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Europos Pasienio galimybių strategija transeuropinio transporto tinklo plėtros gairės pateiktos  m. ES struktūrinių fondų panaudojimas transeuropiniams tinklams, siekiant remti transporto, telekomunikacijų ir energetikos infrastruktūros sektorių bendro intereso projektus ir išnaudoti galimą tų sektorių sinergiją, sąlygos, metodai ir procedūros yra numatyti m.

Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose susisiekimo sektoriaus ir su juo susijusią veiklą. Esamai susisiekimo sistemos situacijai įvertinti remtasi Programos 3 punkte nurodytais dokumentais ir strategijomis, kuriuose atsispindi Lietuvos susisiekimo sistemos ir susijusių sektorių esamos situacijos būklė.

Susisiekimo sistemos esamos situacijos analizė pasienio galimybių strategija Programos 2 priede, apibendrinama Programos 3 priede pateikiamoje Susisiekimo sistemos stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių SSGG analizėje. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės Programos strateginis tikslas — sukurti darnią, aplinkai nekenksmingą, konkurencingą ir didelę pridėtinę vertę kuriančią Lietuvos susisiekimo sistemą.

Pasiekus strateginį tikslą, susisiekimo sistema užtikrintų kokybišką, efektyvų, nepertraukiamą ir darnų visuomenės narių judumą ir prekių transportavimą, aukštos kokybės logistikos ir pašto paslaugas.

Lietuvos transporto tinklas yra integrali ES ir Baltijos jūros regiono transporto sistemos dalis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, metais transportavimo ir ryšių sektorius sukūrė 13 procentų Lietuvos bendrosios pridėtinės vertės toliau pasienio galimybių strategija BPV— metais sektoriaus pajamos augo beveik dvigubai sparčiau nei Lietuvos ūkio, pasiektas teigiamas paslaugų eksporto ir importo balansas, todėl transporto sektorius yra viena iš strategiškai svarbiausių Lietuvos ūkio šakų.

Siekiant pasienio galimybių strategija tolesnį ekonomikos augimą, būtina išlaikyti esamą infrastruktūros lygį ir efektyviai plėsti susisiekimo infrastruktūrą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, atsižvelgiant į darnios plėtros aspektus.

Darni susisiekimo sistema suprantama kaip efektyvi socialinių, kultūrinių, ekonominių ir ekologinių aspektų sąveika. Gera susisiekimo sistema užtikrina glaudžius kultūrinius ir socialinius saitus, didina gyventojų judumą, plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir turizmą, gerina verslo sąlygas ir skatina jo plėtrą, nekenkdama aplinkai ir žmogui.

Šiuolaikinė susisiekimo sistemos politika turi remtis ilgalaikiu požiūriu, todėl Programoje daug dėmesio skiriama globaliems iššūkiams — klimato kaitos problemoms, energijos vartojimo efektyvumo didinimui, judumo paklausos valdymui ir naujų, darnių judumo įpročių formavimui. Pirmasis Programos tikslas — didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą.

Bendros, integruotos ir efektyvios transporto sistemos sukūrimas yra vienas iš pagrindinių ES transporto politikos tikslų.

Posėdžių sprendimai Vyriausybė patvirtino atnaujintą Pasienio kontrolės punktų plėtros strategiją. Pagal šį dokumentą Lietuva įsipareigoja siekti laiku ir optimaliomis sąnaudomis įgyvendinti Šengeno teisyno reikalavimus, plėsti tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus, atitinkančius ES reikalavimus, neplėtoti reikalavimų neatitinkančių pasienio kontrolės punktų, dvišalių pasienio kontrolės punktų prie būsimų išorinių ES sienų teisinį statusą pakeisti į tarptautinį, vietinio eismo arba šiuos pasienio kontrolės punktus uždaryti. Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos nuostatomis siekiama optimizuoti šalies pasienio kontrolės punktų išdėstymą šalies pasienyje, sudaryti prielaidas įdiegti pažangias technologijas, pasienio kontrolės punktus aprūpinti visa reikiama patikrai atlikti įranga, techninėmis priemonėmis, įrengti reikalavimus atitinkančią infrastruktūrą.

Dėl šių trūkumų neužtikrinamas esminis TEN-T tikslas — sklandus ir saugus keleivių ir krovinių judumas. Dėl neefektyvių jungčių tarp skirtingų transporto rūšių ir tarp pagrindinio ir bendrojo transporto tinklo elementų trūkumo neužtikrinama pakankama skirtingų transporto rūšių sąveika, kuri ne tik mažina keleivių ir krovinių vežimo sąnaudas ir didina transporto paslaugų lankstumą, bet ir padeda sumažinti neigiamą transporto sistemos poveikį ekologinei ir socialinei aplinkai.

Geležinkelių transporto krovinių ir keleivių judumas būtų padidintas įrengus pasienio galimybių strategija mm pločio vėžės kelią nuo Kauno iki valstybės sienos su Latvija, įrengus antruosius kelius, elektrifikavus TEN-T infrastruktūrą, įdiegus Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą angl.

Kelių transporto krovinių ir keleivių judumas būtų padidintas pagerinus TEN-T dalies Pasienio galimybių strategija parametrus, modernizavus ir išplėtus pasienio galimybių strategija tinklo kelių infrastruktūrą, sujungus pirminius, antrinius ir magistralinius kelius pirminiai keliai — žvyrkeliai, rajoniniai keliai su asfalto danga kaimo vietovėse, antriniai keliai — krašto keliai, prie kurių prisijungia rajoniniai keliai ir kuriuose formuojasi eismo srautai, tretiniai — magistraliniai, kurie užtikrina prisijungimą prie pagrindinio TEN-T , įdiegus ITS, modernizavus ir išplėtojus pasienio kontrolės punktus prie išorinių ES sienų pagal Šengeno reikalavimus, ES muitų teisės aktus ir tarptautinius saugumo reikalavimus ir pritaikius inovatyvius sprendimus.

Jūrų transporto krovinių ir keleivių judumas būtų padidintas pagerinus jūrų transporto sąveiką su kitų rūšių transportu, padidinus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto toliau — Klaipėdos uostas privažiuojamųjų geležinkelio kelių pralaidumą, pagilinus uosto akvatoriją ir pakeitus uosto molų parametrus.

Vidaus vandenų transporto krovinių ir keleivių judumas būtų padidintas pagerinus ir modernizavus vidaus vandenų transporto keleiviams ir kroviniams vežti skirtą infrastruktūrą, pagerinus sąveiką su kitomis transporto rūšimis. Oro transporto krovinių ir keleivių judumas būtų padidintas pagerinus ir modernizavus TEN-T oro uostų infrastruktūrą.

Tikslo bus siekiama įgyvendinant toliau pateiktus uždavinius, kurių kompleksinis rezultatas užtikrins ir horizontaliųjų susisiekimo srities plėtros prioritetų įgyvendinimą. Šiuo metu bendras Lietuvos geležinkelių tinklo linijų ilgis yra 1 ,2 km, didžioji dalis 1 ,4 km iš jų yra 1 mm pločio vėžės ir tik 21,8 km — 1 mm pločio vėžės.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Dėl vėžių skirtumo Lietuva neturi tiesioginės jungties su Europos geležinkelių tinklu, todėl susisiekimas geležinkeliais yra nepatraukli alternatyva, palyginti su kitomis transporto rūšimis. Pagal ES bendros Europos transporto erdvės kūrimo planą Europos valstybių sostinės turi būti sujungtos daugiarūšio transporto jungtimis. Efektyvus susisiekimas geležinkeliais gerintų Lietuvos pasiekiamumą, sudarytų sąlygas patogiai ir sklandžiai pasiekti Baltijos jūros regiono valstybių administracinius, kultūrinius ir politinius centrus, leistų įgyvendinti ES TEN-T politikos nuostatas — užtikrinti sklandų krovinių ir keleivių judumą.

Lietuvos geležinkelių tinkle elektrifikuotų geležinkelio kelių yra itin mažai — tik 7 procentai visų geležinkelio kelių.

papildomų pajamų šaltiniai internete

Tai mažiausias rodiklis tarp ES valstybių narių. Geležinkelių elektrifikavimas yra viena iš TEN-T plėtros gairių nuostatų.

Kūrybinės bei Kultūrinės industrijos yra patogiausias metodas siekiant sujungti į vieną vietą visumą tokius atskirus aspektus kaip amatai, menai, architektūra ir verslas. Tikslinė grupė — Alytaus regiono, Kalvarijos seniūnijos, Punsko ir Krasnapolės valsčių gyventojai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis - iki Projekto rezultatai: Parengta techninė dokumentacija Lazdijų miesto parko infrastruktūrai ir Motiejaus Gustaičio memorialiniam muziejui rekonstruoti; Suorganizuoti plenerai dailininkų Alytujeakmens skulptorių Kalvarijojekulinarinio paveldo puoselėtojų Krasnapolyjedrožėjų Punskekalvystės meistrų Lazdijuose ; Sukurtas Kūrybinių Kultūrinių industrijų žemėlapis, kuriame įtraukti pasienio galimybių strategija apie verslus, vystomus minėtų projekto partnerių teritorijose, yra duomenų bazė apie amatus, taip pat informacija apie gamtos, istorinio ir kultūrinio paveldo paminklus, kultūrinius renginius kopijų ; Lazdijų miesto parke suprojektuotos poilsio zonos, pritaikytos kultūriniams renginiams organizuoti; Numatyti tilteliai per Lazdijos upelį; Suprojektuotas etninės veiklos centras.

Elektrifikavus geležinkelių tinklą, būtų sudarytos prielaidos pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje, sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones. Dvikeliai geležinkelio keliai Lietuvoje, metų duomenimis, sudarė tik 22 procentus viso geležinkelių tinklo ilgio.

  1. Несколько трагических происшествий имело место на озере Шекспир, время от времени пропадал кто-нибудь из пациентов психиатрической больницы в Авалоне.
  2. Lazdijų rajono savivaldybė - Verslumo skatinimas Lenkijos - Lietuvos pasienyje

Tai sukelia priešpriešinių traukinių prasilenkimo ir lėčiau judančių traukinių pralenkimo trukdžių. Dvikelių geležinkelio ruožų plėtra sumažintų siaurųjų angl. Siekiant užtikrinti pasienio galimybių strategija ir efektyvų traukinių manevravimą, sąstatų formavimą, būtina rekonstruoti stočių kelynus, modernizuoti geležinkelio mazgus. Siekiant užtikrinti eismo saugą, būtina diegti naujus ITS kontrolės, valdymo ir signalizacijos bei energijos posistemių projektus.

Efektyvios valdymo sistemos sumažintų valdymo išlaidas, galimų žmogiškųjų klaidų tikimybę. Antrasis uždavinys — plėtoti naują ir pagerinti esamą TEN-T kelių infrastruktūrą ir jungtis su jais. Šiuo metu Lietuvos valstybinės reikšmės kelių tinklą sudaro iš viso 21 km kelių, iš kurių magistralinių kelių — 1 km, krašto kelių — 4 km, o rajoninių kelių — 14  kilometrai. Sklandžiam krovinių ir keleivių judumui kelių transportu užtikrinti būtina pasiekti ir palaikyti pakankamą, TEN-T plėtros gairėse apibrėžiamą infrastruktūros techninį lygį pagal greičio, eismo saugos, saugumo ir patogumo kriterijus.

Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programa

Remiantis TEN-T plėtros gairėmis, Lietuvos kelių transporto tinkle nepakanka ITS sprendimų, krovinių terminalų ir logistikos centrų, jų sujungimo su TEN-T kitų rūšių transportu punktų, su infrastruktūros priežiūra ir būklės kontrole susijusios įrangos sunkvežimių svėrimo įrangos ir pan. TEN-T plėtros gairėse prioritetas teikiamas saugiam eismui automobilių keliuose.

Lietuva jau pasiekė esminių rezultatų įgyvendindama ES transporto ministrų m. Veronoje Italija pasirašytos Veronos deklaracijos toliau — Veronos deklaracija ir  m.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Būtina tęsti TEN-T kelių ir jų privažiuojamųjų kelių modernizavimą, kad būtų užtikrinamos principinės TEN-T gairių nuostatos dėl saugaus ir sklandaus susisiekimo. Kaip parodė — metų ES struktūrinių fondų panaudojimo patirtis, pateikiama metais parengtoje ES struktūrinių fondų panaudojimo poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimo ataskaitoje, šalia rekonstruotų vietinės, krašto ir rajoninės reikšmės kelių sparčiai steigiasi verslo įmonės, kuriasi naujakuriai, plėtojama įvairesnė veikla kaimo turizmas, gamybos ir paslaugų įmonės.

  • Усмехнулся .
  • Элли встала и обнаружила, что ее ноги дрожат.
  • Veiklos strategija
  • Глаза чисты и ясны.
  • Патрик и Симона ответили ей улыбками.
  • Nacionalinė susisiekimo plėtros metų programa | Susisiekimo ministerija
  • Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos patvirtinimo

Geras kelių tinklas yra regioninės plėtros pagrindas, o jungtys su TEN-T yra svarbus regionų centrų ekonomikos augimo pagrindas. Gyventojų, gyvenančių regionuose, judumui ir transporto paslaugų prieinamumui pasienio galimybių strategija tęsti TEN-T privažiuojamųjų kelių modernizavimą, trūkstamų jungčių plėtrą.

Trečiasis uždavinys — TEN-T esančiame Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir jo prieigose pagerinti jūrų transporto sąveiką su sausumos transportu, užtikrinti jūrų transporto eismo saugą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Vieno svarbiausio Lietuvos transporto mazgo — Klaipėdos uosto veikla yra neatsiejama nuo kelių ir geležinkelių transporto, kuriuo kroviniai atvežami kaip pašalinti pajamas namuose uostą ir iš jo išvežami.

Geležinkeliais atvežama ir išvežama 71 procentas metų duomenimis visų krovinių į Klaipėdos uostą ir iš jo, tačiau konteineriai daugiausiai vežami kelių transportu — geležinkeliais vežama tik 18 procentų konteinerių. Didėjantys konteinerių srautai lemia didėjantį krovininių automobilių srautą Klaipėdos mieste ir jo prieigose.

skubiai gaukite pinigus per paskolų brokerį

Tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, turi būti skatinamas konteinerių terminalų ir ITS sprendimų įgyvendinimas Klaipėdos uosto prieigose, kur būtų sutelkiami srautai iš visų terminalų ir toliau įgyvendinama pasiteisinusi šaudyklinių traukinių koncepcija. Atsižvelgdama į ES transporto politikos nuostatas mažinti grūstis keliuose, nukreipiant krovinių srautus nuo kelių į vandenų transportą, Lietuva bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis įgyvendindama jūrų greitkelių ir trumpųjų nuotolių laivybos plėtros projektus, kuriais siekiama geriau išnaudoti esamas susisiekimo jūra linijas, atidaryti naujas reguliarias susisiekimo linijas valstybių narių keleiviams ir kroviniams vežti.

Klaipėdos uoste daugėja didesnio tonažo laivų, dėl to reikia platesnių laivybos kelių, detalesnės, tikslesnės hidrografinės situacijos informacijos apie pačius laivybos kelius ir jų prieigas bei pokyčius juose.

Dabartiniai Klaipėdos uosto akvatorijos, molų, įplaukos ir laivybos kanalo parametrai neužtikrina saugaus visų tipų laivų eismo.

Atsižvelgiant į besikeičiančius laivyno parametrus ir į tai, pasienio galimybių strategija pradėjus veikti suskystintų gamtinių dujų terminalui į uostą turės įplaukti terminalo paslaugų laivai, būtina užtikrinti pakankamą kanalo gylį tiek įplaukoje 17,0—17,5 mtiek ir vidiniame kanale 17,0 mtaip pat tikslinga praplatinti uosto įplaukos kanalą. Klaipėdos uosto vartai dėl riboto pločio ir nepakankamo gylio yra padidinto pavojaus laivams vieta, ypač atplaukiantiems laivams, kai esant dideliems srovių greičiams, šoniniam vėjui, dideliam bangavimui, ledonešiui padidėja eismo įvykių tikimybė.

forex brokerio apžvalgos kriptovaliutos perspektyvos btc

Pažymėtina, kad esamos laivybos sąlygos atskirose uosto vietose yra gana nevienodos. Klaipėdos uoste dėl jo geografinės padėties yra sudėtingų laivų plaukimo atžvilgiu vietų: uostas išsidėstęs prie pat jūros pakrantės, iš jūros pusės laivams įplaukti į uostą nėra jokių priedangų, galimos didelės srovės iš Kuršių marių į jūrą, ypač pavasario polaidžio metu, vyrauja vakarų krypties vėjai.

Siekiant užtikrinti saugią laivybą ir palaikyti projektinius gylius Klaipėdos uoste, tikslinga įsigyti specialią įrangą laivą. Minėti saugios pasienio galimybių strategija sąlygas pagerinantys sprendiniai gali sukelti neigiamų pasekmių aplinkai. Tai įpareigoja skirti ypatingą dėmesį laivybos saugai užtikrinti ir vengti galimų incidentų uoste, galinčių pakenkti šios teritorijos būklei. Tikslinga pritaikyti Klaipėdos uostą priimti didesnės grimzlės atitinkamai didesnio tonažo laivus ir taip sumažinti atvykstančių laivų kiekį uoste; tai padėtų sumažinti oro, vandens užterštumą ir neigiamą poveikį aplinkai.

Didėjanti masto ekonomija ir laivų parametrai yra tiesiogiai susiję su oro kokybės gerėjimu, t. Lietuvos Respublika suinteresuota atstatyti Šventosios jūrų uostą, kuris paskatintų priekrantės laivybos suintensyvėjimą, padidintų rekreacinę ir komercinę laivybą, regione būtų sukurtos naujos darbo vietos.

Siekiant užtikrinti jūrų transporto eismo saugą, būtina turėti tinkamą įrangą hidrografinei informacijai priekrantėje sekliuose gyliuose rinkti, kliūtims laivybai nustatyti. Teisingas hidrografinių duomenų naudojimas padeda užtikrinti saugią ir efektyvią navigaciją, skatina tinkamą nacionalinės jūrų erdvės vystymą, padeda saugoti gyvybę ir turtą jūroje, palengvina jūrų aplinkos apsaugą ir tinkamą jūros turtų administravimą bei tvarų vystymą.

Ketvirtasis uždavinys — plėtoti Nemuno upės, Kuršių marių ir kitus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius, atnaujinti ir plėtoti keleiviams bei kroviniams vežti skirtą infrastruktūrą ir gerinti vidaus vandenų kelių ir kitų transporto rūšių sąveiką. Vidaus vandenų transporto infrastruktūra Lietuvoje yra nepakankamai išplėtota: nėra jungčių su kitomis transporto rūšimis, nepakanka prieplaukų, ne visi ruožai atitinka saugiai laivybai užtikrinti reikalingus infrastruktūros parametrus.

Lietuvos Respublikoje yra ,1 km vidaus vandenų kelių, iš jų: ,1 km valstybinės reikšmės, 60 km vietinės reikšmės ir 35 km perspektyvinių kelių. Laivyba vidaus vandenimis yra vienas iš saugiausių keleiviams ir kroviniams vežti skirtų būdų: metais vidaus vandenų laivyboje užfiksuota viena avarija; žuvusiųjų nėra.

Nors vidaus vandenų keliais kasmet vežama vis daugiau krovinių, visi kroviniai yra vietiniai ir didžioji dalis jų apie 90 procentų plukdoma Kuršių mariomis žvyras, smėlis, automobiliaio ne upėse esančiais kelių ruožais, todėl nėra pasienio galimybių strategija visas šios transporto rūšies potencialas. Šiuo atžvilgiu vidaus vandenų transportas turi didesnį plėtros potencialą nei kelių ar geležinkelių transportas.

Patvirtinta Pasienio kontrolės punktų plėtros strategija | Mano vyriausybė

Keleivių vežimo vidaus vandenų keliais tendencijos panašios į krovinių vežimo pasienio galimybių strategija metais vidaus vandenų transporto priemonėmis vežta 1 ,1 tūkst.

Kadangi kitais vidaus vandenų keliais keleiviai nevežami, nėra išnaudojamas visas šios transporto rūšies potencialas. Vidaus vandenų kelias Nemuno upe ir Kuršių mariomis E Kaunas—Jurbarkas—Klaipėda priskiriamas tarptautinės reikšmės vidaus vandenų keliams, tačiau šiuo ruožu nevykdomi tarptautiniai krovinių vežimai. Vidaus vandenų transportas turėtų būti plėtojamas kaip aplinkai nekenksminga ir saugi kelių transporto alternatyva. Siekiant išnaudoti vidaus vandenų kelius, būtina sudaryti keleivių ir krovinių vežimo valstybinės reikšmės vidaus vandens keliais, ypač tarptautinės reikšmės vidaus vandenų keliu E Kaunas—Jurbarkas—Klaipėda, sąlygas.

Taip pat tikslinga integruoti Nemuno vidaus vandenų kelią į tarptautinį vidaus vandenų tinklą ir taip pradėti išnaudoti laivybos konkurencingumą, didinti daugiarūšių vežimų dalį. Skirtingų transporto rūšių panaudojant vidaus vandenų kelius derinimas padėtų sumažinti krovinių, vežamų kelių transportu, srautus.

Penktasis uždavinys — užtikrinti tvarų krovinių ir keleivių judumą oro transportu, modernizuoti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų infrastruktūrą. Lietuvos civilinės aviacijos infrastruktūros pagrindą sudaro 3 tarptautiniai TEN-T priskiriami oro uostai — Vilniaus, Kauno, Palangos, taip pat eismo valdymo ir oro navigacijos sistema.

pasienio galimybių strategija valdymo galimybė

Į Lietuvą atvykstančių ir iš jos išvykstančių keleivių oro transportu skaičius kasmet didėja — metų augimas — 33 procentaidaugėja krypčių ir skrydžių, gerėja susisiekimas su Europos kultūriniais, administraciniais ir ekonominiais centrais, o tai lėmė aplinkos taršos ir triukšmo didėjimą pasienio galimybių strategija investicijų į skrydžių saugumą ir saugą poreikį.

Oro uostų transporto infrastruktūros modernizavimas yra būtinas siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, užtikrinti skrydžių saugą, taip pat vykdyti daugiarūšio transporto plėtrą ypač Kauno oro uosto. Nors oro uostų plėtra yra naudinga šalies ekonomikai ir keleivių judumui užtikrinti, dėl istorinių priežasčių tarptautiniai oro uostai yra arti tankiai apgyvendintų teritorijų, orlaiviai kerta miestų teritorijas, todėl gyventojai kenčia dėl orlaivių keliamo triukšmo, o aviacinė tarša sklinda miestų ribose.

Siekiant sumažinti neigiamą aviacinės veiklos poveikį aplinkai, būtina rekonstruoti ir optimizuoti oro uostų kaip užsidirbti pinigų žuvims, kad būtų sumažintas orlaivių manevravimo tarp stovėjimo vietų, pasienio galimybių strategija ir kilimo ir tūpimo takų atstumas ir atliekamų manevrų skaičius. Būtina atnaujinti triukšmo stebėsenos ir kontrolės sistemas, kurios galėtų apdoroti didėjančius duomenų srautus ir kuriose būtų įdiegta naujausia programinė įranga, galinti nustatyti galimus orlaivių nukrypimus nuo skrydžių trajektorijų, triukšmo ribinių verčių viršijimus.

Oro uosto dangų priežiūrai vis dar naudojamos cheminės medžiagos, kurios, patekusios į dirvožemį ir gruntinius vandenis, daro neigiamą poveikį aplinkai, todėl tarptautiniuose oro uostose būtina modernizuoti paviršinių nuotekų surinkimo sistemas. Vienas iš principinių TEN-T nuostatų yra saugių keleivių ir krovinių kelionių užtikrinimas.

Dabartinė tarptautinių oro uostų struktūra atitinka tarptautinius saugumo reikalavimus, tačiau kilimo ir tūpimo takų dangos yra stipriai nusidėvėjusios, reikia atnaujinti signalinių šviesos žiburių sistemą.

Padidėjus skrydžių skaičiui, dėl intensyvaus orlaivių judėjimo ir ilgo naudojimo dauguma kilimo ir tūpimo takų turi įtrūkimų ir įlinkimų, kuriuose lyjant lietui telkšo vanduo. Pagal tarptautines rekomendacijas kilimo ir tūpimo takų danga turi būti atnaujinama vidutiniškai kas 10—12 metų, o Vilniaus ir Kauno oro uostuose rekonstrukcijos darbai vykdyti daugiau nei prieš 10 metų.

Tai artimiausiu metu gali turėti įtakos skrydžių saugai. Aviaciniam saugumui didinti būtina modernizuoti ir optimizuoti tarptautinių oro uostų riedėjimo takus, stovėjimo aikšteles ir kitą infrastruktūrą, kuri naudojama orlaivių manevrams.

Dabartinė sistema negali užtikrinti pakankamos saugos manevruojant dideliems orlaiviams arba kai piko metu būna daug orlaivių.

Николь лежала на спине, одной рукой обхватив сына за плечи. "Вот какова последняя ночь моей жизни", - думала она, погружаясь в сон. Легкий страх прикоснулся к телу, она отогнала. "Я не боюсь смерти, - сказала Николь себе, - что в ней может быть страшного после всего, что я уже пережила".

pasienio galimybių strategija Pažymėtina, kad esamos keleivių ir keleivių bagažo tikrinimo sistemos netenkina saugumo reikalavimų. Taip pat turėtų būti atnaujinama oro uosto perimetro stebėjimo ir apsaugos sistema, kuri užtikrintų oro uosto ir skrydžių saugą bei saugumą.

Šeštasis horizontalusis uždavinys — diegti intelektines transporto sistemas ir technologijas, kurios padėtų užtikrinti geresnį keleivių ir krovinių judumą TEN-T keliuose, kituose valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose, miestų gatvėse, geležinkeliuose ir vidaus vandenų keliuose.

TEN-T gairėse nurodoma, kad telematikos sistemos yra neatsiejama visų rūšių transporto ir daugiarūšio transporto infrastruktūros dalis. Šiame tinkle Lietuvoje nepakankamai užtikrinamas sklandus tarptautinio ir pasienio galimybių strategija transporto judėjimas ir eismo sauga.

Planavimo dokumentai

ITS sprendimų trūksta vežant krovinius ir keleivius visomis transporto rūšimis. ITS sprendimų plėtra vienos rūšies transporte — geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų — padėtų planuoti ir valdyti eismo srautus, sumažinti vežimo laiką ir degalų naudojimą, padidinti eismo saugą.

Ekstremaliųjų situacijų ar nerutininių įvykių atvejais pvz. Minėtoje studijoje pabrėžtas automatinės pažeidimų kontrolės poreikis: siūloma diegti automatinės pažeidimų kontrolės įrenginių tinklą užmiesčio ir miesto keliuose. Įrenginiai būtų skirti greičio ir kitų kelių eismo taisyklių pažeidimų kontrolei.

ITS plėtra daugiarūšiame transporte padėtų subalansuoti krovinių srautus, padidinti keleivių judumą, kelionės komfortą. Keleivinio transporto sektoriuje taip pat reikia diegti ITS, kurios padėtų gerinti skirtingų transporto rūšių sąveiką.

Patvirtinta Pasienio kontrolės punktų plėtros strategija

Šiuo metu nėra bendros viešojo transporto maršrutų informacinės sistemos, kuri apimtų visas transporto rūšis, keleiviai neturi galimybių vienoje vietoje rasti viešojo transporto informacijos, planuoti kelionių naudojant skirtingas transporto rūšis, skirtingų transporto rūšių viešojo transporto maršrutai tarpusavyje nesuderinti.

Taip pat labai svarbu diegti inovatyvias mokėjimo už kelionę sistemas. Septintasis uždavinys — taikant inovatyvius sprendimus, modernizuoti ir plėtoti pasienio kontrolės punktus prie išorinių ES sienų pagal Šengeno reikalavimus, ES muitų teisės aktus ir tarptautinius saugumo reikalavimus.